Ana Sayfa İktibaslar Sâlihlerin Örf ve Âdeti Meşrûluk İfâde Eder Mi ?

Sâlihlerin Örf ve Âdeti Meşrûluk İfâde Eder Mi ?

345
0

Evet, eder. Nitekim bu husûs, usûl-i fıkıh kitaplarında,[1] birtakım müs­takil risâlelerde,[2] Eşbâh ve mecelle gibi küllî veya ekserî kâidelerden de bahseden eserlerde [3] etraflıca anlatılır.

Mü’minlerin güzel gördüğü, Allah (Celle Celalühü) katında da güzel­dir.[4] Örf ile sâbit olan şer’î bir delil ile sâbit olmuştur.[5] Örf ile sâbit olan nas ile sâbit olmuş gibidir.[6] Örfün makbûl olmasının da elbette şartı vardır: Nassa muhâlif örfe i’tibâr edilmez.[7]

[1]Alâuddîn Buhârî, Keşfu’l-Esrâr, II, 95; Lafızların hakîkatlarının kendisiyle terk edileceği şeyler bahsi.

[2] İbn Âbidîn, Neşru’l-Arf fî Binâi Ba’zı’l-Ahkâmi ale’l-’Urf, Mecmûatü’r-Resâil, II, 11.

[3]İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-Nezâir, Altıncı Kâide: I, 126-139, Mecelle-i Ahkâm-i Adliye, 36. 37. ve 38. maddeler.

[4]Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Abdullah b. Mes’ûd’dan, mevkûf olarak. Tahrîci ileride etraflıca gelecek.

[5] Şerh-i Eşbâh’ı Bîrî’den naklen, İbn Âbidîn, Neşru’l-Arf fî Binâi Ba’dı’l-Ahkâmi ale’l-’Urf, Mecmûatü’r-Resâil, II, 115.

[6]Mebsût’tan naklen, İbn Âbidîn, Neşru’l-Arf fî Binâi Ba’dı’l-Ahkâmi ale’l-’Urf, Mecmûatü’r-Resâil, II, 115.

[7] İbn Hümâm’dan naklen, İbn Âbidîn, Neşru’l-Arf fî Binâi Ba’dı’l-Ahkâmi ale’l-’Urf, Mecmûatü’r-Resâil, II, 115.

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin