Kimlerin Tefsiri Kabul Edilir

Celâlu’d-din es-Suyûtî Zamanımızda gelişigüzel konuş mak her sâhada bir moda hâlini aldıysa da bu bilhassa Kur'ân ve Sünnet üzerin de, yani İslâm mevzû'larında çığırından iyice...

Allahu Teâlâ mahlûkâta benzemez, ancak onun kendine has şekil ve sûreti var” denilebilir mi...

Soru: "Allahu Teâlâ mahlûkâta benzemez, ancak onun kendine has şekil ve sûreti var" denilebilir mi? Cevap: و ما ان جوهر ربي و جسم و لا كل و...

Ebu Hanifenin arkadaşlarının ve mezhebinden bazı büyük hafız ve hadisçiler

1 — İmam Züfer b. el-Hüzeyl el-Basrî (Ö. 158): İbn Hibban «es-Sikât» adlı eserinde hıfzının sağlamlığından bahsetmektedir. Ebû Hanîfe'nin seçkin arkadaşlarındandır. (45) 2 — Hafız...

Ehli Kitabın Hz.Ömer R.a’ a Mektubu

Hafız imamların, Abdurrahmân İbn Ğanem el-Eş'arî'-den rivayetlerine göre; o, şöyle demiştir : Şam halkı Hıristiyanları ile barış andlaşması (musâlaha) yaptığında Ömer İbn Hattâb (r.a.) a...

Zayıf Hadisler İle Hangi Alanlarda Amel Edilir.?

Zayıf hadîse gelince; Âlimlerin cumhuru, bu gibi hadislerle, faziletler ve müstehablara dair konularda; bunun için gerekli şartlar da mevcut olduğu takdirde, amel edilebileceği görüşündedirler....

İmamların Nazarında Hadislerin Değeri

Onların hadîs'e bağlanma hususundaki şiddetli arzularını ve hadîslerle amel etmeğe olan aşırı rağbetlerini anlayabilmemiz için, imamlar nazarında hadîslerin değerini açıklayacak kısa bir mukaddimeye ihtiyaç...

İsa Aleyhisselam İnecek mi. -6

îsâ aleyhisselâmın nüzûlu çerçevesinde söylenecek daha çok şey ve irdelenecek başka nice nok-talar var. Bunların ele alınacağı bir çalışmanın, ismini verdiğimizkitaplarla ve ayrıca, yedinci...

İsa Aleyhisselam İnecek mi. -5

DOKUZUNCU MESELE îsâ Aleyhisselâmın İneceğinin Te'vîl Edilmesi Ve Te'vîl Edenler Kimlerdir? Bu meseleyi, yedi bahiste ele alacağız. Birinci bahis, te'vîl ne demektir? İkinci bahis, te'vîlin hassasiyeti ve hükmü...

İsa Aleyhisselam İnecek mi. -4

Beşinci Fasıl İbretlik Bir Televizyon Tartışması Bir sahne ki, yüz kızartıcı... İlim ve âlimler namına utandırıcı...Tulûât mı deseniz, orta oyunu mu deseniz, yoksa Karagöz-Hacivat oyunumu deseniz,...

İsa Aleyhisselam İnecek mi. -3

İkinci Fasıl Sünnet Delîlleri / Hadîsler Bu husustaki hadîs rivâyetleri yüzü aşkındır. Bunlar, İbn-i Kesîr'in en-Nihâye'sinde,Suyûti'nin değişik eserlerinde, imam Berzencînin el-İşâe'sinde Şevkânî'nin et-Tevdîh'inde, Keşmîrî'nin et-Tasrîh'inde, Gumâri'nin...