İsa Aleyhisselam İnecek mi. -2

Birinci Fasıl Kitap Delîlleri / Ayetler îsâ aleyhisselâm'ın, canlı olarak bedeniyle göklere yükseltildiğini ve geleceğini değişik seviyeler-de ifade eden altı âyet vardır: BİRİNCİ AYET : "...Halbuki O'nu, kesinlikleöldürmediler....

İsa Aleyhisselam İnecek mi. -1

Besmele, Hamdele, Salvele ve Selam'dan sonra... Bu yazımızda, Ehl-i Sünnet düşmanı olan bid'atçıları bid'atın son noktasına ulaştıracak bir mev-zuu inşallah ele alacağız: İsâ (aleyhisselâm)'ın...

Kim Dînini Münâkaşalara Hedef Yaparsa

ed-Dârimî’nin Sunen’inde (I, 01) Halîfe Ömer b. Abdilaziz (v. 101)’in «Kim dînini münâkaşalara hedef yaparsa, çok sık görüş değiştirir.» sözüyle kasdettiği de budur. (33)...

Fakihlerin Doktor , Hadisçilerin Eczacı Olması

îmam Ebû Hanife (70 -150), kıraatta ve hadîs rivayetinde meşhur olan el-A’meş (61-148)’in yanındaydı. İmama bir mesele soruldu ve «şu meselede ne dersin?» denildi....

Şazeli Rahimehullahın Gazali’ye Dair Bir Rüyası

"Mescid-i Aksâ'da namaz kıldıktan sonra tefekküre dalmıştım. Uykuya dalar gibi olduğum bir sırada rüya gibi bir hâl ârız oldu. Gördüm ki, mescidin dışında büyük...

İsnad Dinden’ dir

“İsnad dindendir. Eğer isnad olmasaydı her rastgelen aklına eseni rivayet etmeye kalkışırdı.” İsnad, “Hadisi ilk söyleyene yükseltmek yani bu irtibatı sağlayan ravileri sırasıyla ve rivayete...

Şer-i İlimlerdeki İhtilafların Sebebleri

İbnu's-Seyyid, şeriat âlimleri arasında mevcut bulunan görüş ayrılıklarının sebeplerine dair bir kitap yazmış ve orada ihtilâf sebeplerini sekiz olarak göstermiştir: < (1) Lâfızlarda müşterekliğinbulunması ve...

يَد = Yed Kelimesine Dair

İktibas : Merhum Nakşibendi Şeyhi İsmail Çetin K.s - Tahkim-i Sadat Şerh-i Mişkat 2.Cildi Sahife 124 'den itibaren يَدِهِ ‘‘in zamiri mevsûle racidir.gerek izafe hasebiye...

Berzah Alemi ve Kabir Azabı

Muhammed Ali ES-SABÛNÎ-Tercüme: Ali ÇİFTÇİ İnsan, vefatından ve dar-i fenadan dar-i bekaya irtihalinden sonra yeni bir hayata, yeni bir aleme geçer ki buna “Berzah Alemi”...

Mehmet Emin Er Hocaefendi İle Fıkıh Üzerine

Soru: Hocam, bize fıkhın lugat ve ıstılah manalarını, sonra da usul-i Fıkhı tarif edermisiniz? Cevap: Fıkıh, kelime olarak fen, yani anlamak manasına gelir. Ebu Hanife...