Bir hadisin şerifin ışığında suret ve fotograf yapmanın hükmü

İmamı Buhari ve İmamı Müslim’in ittifak ederek naklettikleri, Ebu Talha radıyellâhu anhu’nun Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’den rivayet ettiği hadis-i şerifde; (içinde kelb ve tasvirler bulunan eve melekler girmez), buyurulmuştur.

Sünnet-i Mutahhere Etrafında Estirilen Vesvese Kasırgaları Münasebetiyle – 2

Kırbaşoğlu şâzz görüşlerine devam ediyor. Bu makâlemizi, inşâellâh Yedi Fasıl ve bir Netîce çerçevesinde yazacağız. Birinci Fasıl, İslâm Toplumlarında Bir (Kaynak Bilinci) olup olmadığı, İkinci...

Ehli Sünnet Adı Kullanılarak Yapılan Sapıklıklar

İslam âleminde en yaygın inanç ehl-i sünnet ve’l-cemaat inancı. Müslümanların çoğu bu inanca mensup. İkinci yaygın inanç şiîlik. Bunlardan başka, sapık olmakla beraber İslam dâiresi içinde kabul edilen başka mezhepler de var. Vehhâbîlik, müşebbihe, mûtezile, lâedriye vesâire

Kasîde-İ Nûniyye, Es-Seyfü’s-Sakîl Ve Tekmile’si Işığında İbn Teymiyye

Bu makalede inşâellah, İmâm Takıyyüddîn es-Sübkî’nin, İbn-Kayyim el-Cevziyye’nin yazdığı Kasîde-i Nûniyye’ye reddiye/cevâb olarak kaleme aldığı es-Seyfü’s-Sakîl isimli eserini tanımaya çalışacağız. Yazımız bir mukaddime, beş fasıl ve bir hâtime/netîce çerçevesinde olacaktır.

Bir Kişi Ne İle Müslüman Olur

İmam Tahavi R.a (Bir:) Bize, İbnü Merzûk rivâyet etti. (O) bize, Vehb İbnü Cerîr babasından rivâyet etti, dedi. (O, Nu’mân’ın Zührî’den şöyle rivâyet ettiğini...

İmam Ebu Hanifenin Siyasi Mezhebi Üzerine Ebu Zehrenin Tespitleri ve Bunların Değeri

İmam Ebû Hanife Ehli Sünnet’in büyük imamıdır. İslam Dünyasının her tarafında mezhebiyle amel eden Müslümanlar vardır. Bu konumu insanlarda kendi fikirlerini kitlelere kabul ettirmede onu bir vasıta etmek arzusu oluştura gelmiştir.

Kadınların hicabı erkeklerden gizlenmesi

Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem efendimiz’in hanımlarına (radıyallahu anhünne) Mevla teala hazretlerinin (Evlerinize yerleşin ve önceki cahiliye dönemlerinde olduğu gibi süslerinizi gösterip, dikkat çekecek şekilde yürümeyin.) kavl-i kerimi ile hitâb edildi ve -mü’minlerin anaları olmalarına rağmen- Kitab–ı Kerimin açık delaletiyle, tesettür ile emr olundular.

Hayreddin Karaman Bey Ne Demek İstiyor

Hayrettin Karaman Bey, Yeni Şafak’ta Ahmed Ali Aksoy Bey’in diyaloğ ile alâkalı makâlesine karşı kaleme aldığı üç cevâbî yazısında debelendikçe daha da batıyor. Şu yazılarda,...

Sünnet-i Mutahhere Etrafında Estirilen Vesvese Kasırgaları Münasebetiyle – 1

Hadîs ilimlerinde birilerince otorite sayılmasına ve artık kendince de böyle sanılmasına rağmen aslında bununla uzaktan yakından alâkası olmayan Sayın Bay M. Hayri Kırbaşoğlu’nu birçok affedilmez usûlî/temel cinâyetleri husûsunda birkaç makâlemizde tenkîd ettik

Vahdet-i Vucud

Başlık olarak seçtiğim izâfet terkîbini/isim tamlamasını görüp te taklidçi cahillerin mümkinât alemine/Allah’ın dışındaki varlıklara kayıtsız şardsız hâşâ (Allah'dır) dedikleri gibi bir fikre kapılmayınız. Maksadım o değildir; gerçekte de öyle olamaz.