Bir Müslüman Böyle Olmamalı

Hüseyin Avni Hocefendi Rabbine bile bile asi olan ve haramlar içinde debelenen, şüphesiz ki -isyanı nispetinde- azgın ve taşkın bir mücrim… Ancak bu yaptığını Hak...

Selefî İstismarında Bir Mâturîdî: İmam Birgivî

Melikşah Sezen Bu eser yine İmam Birgivî gibi samimi ve dertli birçok mutasavvıf tarafından da şerh edildi. Mesela ülkemizde en meşhur olan şerhi ‘Berîka’...

Müfessirin Bilmesi Gereken İlimler

İmam Suyuti müfessirin bilmesi gereken ilimleri şöyle sıralıyor: Lügat , Nahiv , Sarf , İştikak , Maâni , Beyan , Bedi , Kıraat , Kelam...

Arabi Lafızla Afsûn Yapmak , Okuyup Üflemek Meşr’u’dur !

Ruka, vârid olan herhangi bir duayı okuyup üflemek manasında kullanılmaktadır. Allah Tealâ yarattığı her bir hastalığın mukabilinde şifâsını da yazmıştır. İlletin sebeblerini bertaraf eden...

Haber-i Vâhid Akaidde Delil Olur Mu ?

Haber-i Vâhid Akaidde Delil Olur Mu? İslâm âlimlerinin bir kısmının kitaplarında, haber-i vâhid veya haber-i âhâdlar, akâidde delil olmaz veya yeterli delil değildirler veya muteber...

Sâlihlerin Örf ve Âdeti Meşrûluk İfâde Eder Mi ?

Evet, eder. Nitekim bu husûs, usûl-i fıkıh kitaplarında, birtakım müs­takil risâlelerde, Eşbâh ve mecelle gibi küllî veya ekserî kâidelerden de bahseden eserlerde etraflıca...

Ali ‘nin yüzüne bakmak ibadettir hadisi sahih mi , manası nedir ?

Bu hadis, sahih, hatta bazı âlimlerin mütevâtir tariflerine uyan mütevâtir bir hadistir. Hâkim bu hadisi İmran b. Husayn’den rivâyet ettik­ten sonra, bu Buhârî ve...

Yahudîler, Hıristiyanlar, Mecûsîler ve Vehhabîler Allahü Teâlâyı Biliyorlar mı?

İmam Nevevî rahimehullah Müslim Şerhinde diyor ki: قوله صلى الله عليه و سلم ( فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم...

İmam Ebu Hanife Rahimehullahın İstiva Hakkındaki Görüşleri

1-İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah el-Fıkhu'l Ebsat'ta Allah-u Teala nerededir? sorusuna ''Yaratılmadan önce mekan yoktu,halbuki Allah vardı. Mahlukattan hiçbiri yokken , ''nerede'' mefhumu mevcut...

İstiva ala edatıyla geldiği zaman mekan mı ifade ediyor ?

ŞÜPHECİ el-İstivâ kelimesi, ‘alâ ‘edatıyla kayıtlı olarak geldiği zaman Arab lügatında bunun anlamı, bir şeyin üzerine yükselmek ve yerleşmek demektir. O'nu yükselmesi zatında ve mekanında...