Ana Sayfa Müridanın El Kitabı Ölmüş Bir Velînin Bir Çok Tasarrufta Bulunduğu Doğru mudur?

Ölmüş Bir Velînin Bir Çok Tasarrufta Bulunduğu Doğru mudur?

269
0

* İddia kısmı günümüz bidat ehlinden abdulaziz bayındıra aittir.cevap kısmı ise hüseyin avni hocaefendiye aitti

İddiâ: Ölmüş bir velînin bir çok tasarrufta bulunduğunu, yani daha birçok iş çevirebildiğini ifade ettiniz. Bu konudaki dayanağınız nedir?

Mürîd: Bir velî ölünce rûhunun kınından çıkmış bir kılınç gibi olduğunu söyleyen bazı büyük âlimler var.

İddiâ: Ama her şeyi bilen Allah’ın kitâbında bunun böyle olmadığına dâir açık âyetler vardır. (sh: 13)

Cevâb:Allah’a yalan iftirâ ediyorsunuz; O’nun indirdiği bizim Kur’ânımızda öyle bir âyet yok. O’nda tam aksine inkâr ettiklerinize işâret vardır. Râzî ve Âlûsî’den, velîlerin kerâmet olarak, öldükten sonra bir takım tasarruflarda bulunabileceğini (Naziat:5) âyetinin tefsîrinde beyan ettiklerini nakletmiştik. Rûh, kabir ve Âhiret mevzû’larında ya hiç ciddi bir kitâb okumamışsınız, yahut inâd îcâbı laflar sarfediyorsunuz. Kurtubî’nin Tezkiresini, Sübkî’nin Şifâu’s-Sikâm’ını, İbnü’l-Kayyim’in Er-Rûhunu, İbnü Receb el-Hanbelî’nin Ehvâlü’l-Kubûrunu, Süyûtî’nin Şerhu’s-Sudûr’unu ve El-Büdûrü’s-Sâfire’sini, Necmuddin el-Ğaytî’nin, el-Esile ve’l-Ecvibe’sini okumuş olsaydınız, Kur’anın açık âyetlerini, açık sünnet’i gözünüzü açarak okusaydınız elbette böyle câhilane sözler edemezdiniz. Şu kitâbların müelliflerinden her biri kocaman hadîs âlimi, bazıları aynı zamanda müfessir, bazıları aynı zamanda müctehid.

Fahruddîn-i Râzî, Tefsîr-i Kebîr’inde[22] ve El-Metâlibu’l-Âliyye’de…[23] Allâme Teftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd’da,[24] Allâme Seyyid Şerîf Cürcânî, el-Metâli’[25] üzerine yazdığı haşiyesinin başlarında, İbnu’l-Kayyim de er-Rûh isimli kitâbında[26] ölülerin bir takım tasarruflarda bulunabileceklerini ve dirilere faydalı olabileceklerini söylemektedirler. Hâs ve dar ma’nâda Velî olduğuna inanılan bir kimseden, kerâmet beklenilmesi ne Kitâb ne Sünnet ve ne de İcmâ’a ters düşen bir şey değildir. Hattâ bu kıyasa bile uyar.

Şöyle ki, Allah bu âlemde yaptığı rızık ve benzeri yardımlardan bir çoğunu kulları vâsıtasıyla yapar. O vâsıtalardan gördüğümüz rızık ve ni’metleri bizzat kendilerinden sayarsak, bu, tek Rezzâk’ın Allah olduğuna dâir inen âyete[27] ters düşmekle bir çeşit şirk sebebi olur. O bakımdan doğrusu kulları sebeb ve vâsıta Allah celle celâlühû’yu da yaratan ve îcâd eden görmektir.

Bir de bu husûsta mecmûamızda bir makâle neşredilmişti. Ona bakılmasını tavsiye ediyoruz.

İktibas : Kuyudan Çıkartılan taşlar -2

Dipnotlar :

[22] Fahruddîn-i Râzî, Tefsîr-i Kebîr:11/31
[23] Fahruddîn-i Râzî, El-Metâlibu’l-Âliyye:7/228,261,262
[24] Allâme Teftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd:3/338
[25] Allâme Seyyid Şerîf Cürcânî, Hâşiyetü’l-Metâli’ (Levâmi’u’l-Esrâr): Bir baskısında):5 Başka bir baskısında:6-7 Yine aynı kitâb’ın bir baskısında:17, başka bir baskısı:19
[26] İbnu’l-Kayyim er-Rûh:237
[27] Zâriyât:58

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin