Ana Sayfa İktibaslar Müfessirin Bilmesi Gereken İlimler

Müfessirin Bilmesi Gereken İlimler

376
0

İmam Suyuti müfessirin bilmesi gereken ilimleri şöyle sıralıyor:

Lügat , Nahiv , Sarf , İştikak , Maâni , Beyan , Bedi , Kıraat , Kelam Usulü , Fıkıh , Sebebi Nuzul ve Kıssalar , Nasih ve Mensuh Fıkıh , Mücmel ve müphem âyetleri açıklayan hadisler , İlmi mevhibe .

İlmi mevhibe hakkında İmam Suyuti şunu dedi : Bu, bilgisi ile amel edene Allah tarafından verilen ilimdir, ilmiyle amel edene Allah bilmediğini öğretir, hadisi, buna işarettir !

İbnu Ebi’d-Dünya şöyle der: Tefsir ilmi, sahili olmayan uçsuz-bucaksız bir deniz gibidir. Müfessir âleti olan bu ilimler bilinmedikçe, müfessir olunamaz. Bu ilimleri bilmeden Kur’an’ı tefsir edenler, menhi tefsir olan, rey tefsirine göre müfessir olurlar.

Bu ilimleri öğrenerek tefsir ederse, menhi tefsir olan, rey mü-fessiri sayılmaz. Sahabe ve tabiun Arap dilini öğrenerek değil, tabiatlarında mevcut meleke ile bilirlerdi. Diğer ilimleri ise, Resûlüllah’dan almışlardı.

Burada, şu açıklamada bulunmak isterim: Mevhibe ilmini kavramada belki güçlük çekilir. Bunun, insanın kudreti dışında bir ilim olduğu düşünülür. Aslında, bunu kavramak zor değildir. Bu ilme sahip olmanın yolu, amelde olduğu kakadar, zühd ve takva hayatı yaşamaktır.

Zerkeşi şöyle der: Kur’an’ı tefsir edecek, vahyin sırlannı çözecek kimsenin kalbinde bidat, kibir, heva, dünya sevgisi gibi vasıflar bulunması, günah işlemede ısrarlı olmaması, imanının zayıf düşmemesi, aklına gelen her söze uymaması gerekir. bunlar, birbirine bağlı engellerdir.

Bu mânada, Allah’ın şu âyetini hatırlatmak isterim: Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri âyetlerimden uzaklaştıracağım.» ( Araf 146 ) İbnu Ebi Hatim, bu âyet hakkında Sufyan b. Uyeyne’nin şöyle dediğini nakleder: Onlardan, Kur’an’ın idrakini çekip alacağım, demiştir.

İbnu Cerir ve Ulema İbnu Abbas ‘dan rivayet ederler:

Tefsir dört kısımdır.

Birincisi; kendi dili olduğundan Arapların bildiği tefsir.

İkincisi; herkesin bilmesi gereken tefsir.

Üçüncüsü; ulemanın bildiği tefsir.

Dördüncüsü; Allah’dan başka kimsenin bilmeyeceği tefsir.

İmam Suyuti – El İtkan

 

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin