Ana Sayfa İktibaslar Müceddid ve Muhaddis İmam Rabbani Hazretlerinin Hadis Silsilesi

Müceddid ve Muhaddis İmam Rabbani Hazretlerinin Hadis Silsilesi

121
0

İmam Rabbani Hazretleri Mektebe başlayınca kısa zamanda Kuran-ı Kerimi ezberledi. ilim tahsili için babasının yanında çalıştı . Bir kaç günlük teveccühle herşeyi anlayabilecek hale gelip tam bir fetih hasıl oldu.

Şöyle ki ; bundan sonra en ince sözleri en ve en açık şekilde çözerdi. Bazı zor kitapların anlaşılamayan yerlerine herkesin anlayabileceği şekilde kayıtlar koyardı. İlimlerinin çoğunu babasının huzurunda bir kısmınıda zamanın en büyük alimlerinin hizmetinde elde etti.

Siyalkut şehrine gidip alimlerin büyüklerinden vera sahibi , batın ilimlerine aşina meşhur Mevlana Kemali Keşmiri ‘nin huzurunda mesabih ve benzeri zor kitapları okudu.

Bazı hadis kitaplarını Şeyh Yakub-i Keşmiri’nin huzurunda ikmal eyledi.Bu , Şeyh Yakup ,Şeyhi Muazzam ve kutb-i mükerrem Şeyh Hüseyin Harzemi Kübrevinin (k.s) halifelerinden olup Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevverede büyük hadis alimlerinin yanında hadisleri tashih eylemişti.

İmam Rabbani irsad makamına oturduktan sonra tefsiri Vahidi ‘yi Basit , Vasit ve Esbâb-ı Nuzul gibi bütün müellifleri ile , Kadı Beydavi tefsirini, Minhacul Vusul, Gayetu’l Kusvâ ve diğer musannefleri ile, İmam Buhari’nin Sahihini sülasiyyat ve adab-ı müfred , efâl-i ibad ve tarih ve diğer müellifleri ile Mişkatı Tebrizi ,Şemail-i Tirmizi , Suyuti ‘nin Cami-i Sagiri’ni , Şeyh Said Busayri’ nin Kaside-i Bürdesini ve biraz sonra isnadlarıyla beraber gelecek olan hadisi müselseli kendi muhlislerinden olan Alim-i Rabbani olan Behlul-i Bedahşani’den aldı.

O da bu kitapların icazetini , bu müselsel hadis ile Şeyh-i Muazzam Abdurrahman bin Fehd’den aldı. O ve babaları o büyük ülkede büyük muhaddislerden idiler.

Evleri dededen babaya , babadan oğula hadis evi idi. Bütün kitaplarını isnadını bu küçük bildirmemiz uzun süreceğinden bunların arasından Mişkat icazetini o müselsel hadisin isnadı ile yazıyorum.

Önce müselsel hadis icazetini bildirelim:

Şeyh Abdürrahman bin Fehd dedi ki, ben bu hadisi, babam ve ustadım Abdülkadir bin Abdülaziz bin Fehd ve onun kardeşi, ve efendim hafız Cârullah bin Fehd’den işittim.

Ondan dinlediğim ilk hadis budur. O da dedi ki, bana bu hadisi dedem hafızır rahle Takıyyuddin Muhammed bin Fehd-i Haşimi Alevi bildirdi. Ondan dinlediğim ilk hadis budur.

O dedi ki:

Bu Hadisi çok sayıda Alimlerden duydum En büyükleri allame Burhaneddin Enbasi ve kadıl kudât ebu Hamid-i Matari’den o da Mekke Alimlerinden Hatib Sadreddin Ebu Feth Muhammed İbni Mebredi’den aldı. Enbâsi bu hadisi ondan duydum dedi.

O da Şeyh Necibüddin Abdullatifi Harani’den aldı , bu hadisi ondan duydum dedi. O da Ebu Said İsmail bin Nişâpüriden, O da Ebu Salih Ahmed bin Abdulmelik’ten hadis aldım, ilk hadisi ondan duydum. O da Ebü Tâhir Muhammed bin Mahmes-i Zemadeşi’den hadis aldım,

ondan duyduğum ilk hadis budur dedi. Bu hadisi Ebu Hamid Ahmed-i Bezazi’den duydum dedi. O da Abdurrahman İbn Bişr Hakimi Sadri’den , O da Süfyan İbni Uyeyne’den , O da Süfyan ibni Amr’dan , o da Dinar’dan , o da Abbadullah ibni Amr İbni’l As’ın kölesi Ebu Kabus’tan,

o da Abdullah bin Amr İbni’l As ‘dan (radıyallahu teala anhuma) alarak dedi ki , Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki ;

” merhamet edenlere Rahman (Tebarek ve Teala) Merhamet eder. Yerde olanlara merhamet ediniz ki gökten olanlar size merham etsin ” ilk hadisi şerifler bunlardır.

Mişkatu’l Mesabih kitabı, diğer kitaplara göre daha uzun ve meşhurdur. Diğer hadis kitaplarından daha çok isnada ve icazete muhtaçdır, isnadı şöyledir ; İmam-ı Rabbani ‘den Şeyh Azizüddin Bin Fehd’e kadar geçen hadisin isnadının aynıdır.

Lakin Azizüddin Mişkât’ten , Şeyh Takıyyüddin Fendi Haşimiden icazet aldı hemde Şeyhu’l İslam Bin Hacer Askalaniden (Rahimehullah) icazet aldı.

Şeyh Takıyüddin Şeyhu’l İmam Eşrefüddin Abdurrahim İbni Abdulkerim Harki’den , O da Allame İmamüddin Ali bin mübarek Şah Sıddıki Savıcı ‘den (Hace ismiyle meşhur) aldı. Şeyhu’l İslam İbni Hacer dedi ki :

Allame Beğavi , kadılar kadısı Muhammed İbni Muhammed bin Yakub Furuzabadi , Şirazi Sıddıki Şafii’den , O da Hafız Celaleddin’den , O da Nasiruddin Ebu Abdullah Muhammed İbni Abdullah ‘il Hatibi Tebrizi’den aldıklarını söylediler.

Savıcı dedi ki ; bu icazeti okuyarak ve yazarak kendisine verdik , diğerlerinin yalnız nakline izin verdik.

Bu icazeti aldıktan sonra İmam Rabbani buyurdular ki ;

” Anlaşılan beni muhaddisler grubuna dahil ettiler.”

İmam Rabbani sonsuz kereminden , bu kitabı yazan Muhammed Haşim bin Muhammed Kasım Bengali Bedahşaniye, Serhend’ de 1033 senesi recep ayının evvelinde , bu kitapların yukarıda yazılı hadisle icazetini verdi. Bunun için Allah’u Teala’ ya hamdederim.

İktibas : Berekat , İmam rabbani ve Yolundakiler , Muhammed Haşim bin Muhammed Kasım Bengali Bedahşani

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin