Ana Sayfa Müridanın El Kitabı İmam Şafii’nin İmam-ı Azam ile Olan Teberruku

İmam Şafii’nin İmam-ı Azam ile Olan Teberruku

274
0

Ibn Hacer Savâiku’l-Muhrika li Ehli’d-Dalâli ve’z-Zendeka adlı eserinde İmâm Şâfiî, Ehl-i Beyt ile tevessülde bulunurdu, der.

İmâm Şâfiî şöyle anlatıyor:

Bir ihtiyacım olduğunda, iki rekât namaz kılar, Ebû Hanîfe’nin mezarına gidip, orada duâ ederdim. Onun bereketiyle ihtiyacım derhal karşılanırdı.

[el-Heysemî, el-Hayratü’l-Hisan, s. 94]

İbn Hacer, (v. 852/1448) el-Hayrâtü’l-Hisân fî Menâkibi’l-İmâm Hanîfeti’n-Nu‘mân adlı kitabın 25. Faslında, İmâm Şâfiî, Bağdat’ta Ebû Hanîfe’nin kabrine gelip, onun ile Allah’a (Celle Celâluhû) tevessülde bulunurdu, diyor. [Hatib el-Bağdadî, Tarih-i Bağdad]

Bu rivayet Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi’nde şöyle yazılı:

“Hatib-i Bağdâdî Tarih’inde İmam Şâfiî’ye vâsıl olan bir sened ile Şâfiî hazretlerinin şöyle dediğini rivayet ediyor:

Ben, Ebû Hanîfe’nin kabrini ziyarette yümnü bereket buldum. Ve hergün onun kabrini ziyaret etmek itiyâdındayım.

Kendime bir ihtiyaç ârız olunca, hemen menzilimde iki rekât namaz kılıp, Ebû Hanîfe’nin kabrine giderim. Onun merkadi yanında hâcetimi Allah-u Teâlâ’dan dilerim. Aradan çok bir zaman geçmeden hâcetim kazâ olunur.”

[Sahih-i Buharî Muhtasarı-Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, IV, 197. Ayrıca bkz: İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürrü’l-Muhtar, Trc: Ahmed Davudoğlu, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1982; I, 63. Nişancızâde Muhammed b. Ahmed, Mir’ât-ı Kâinât, Berekat Yayınevi, İstanbul, 1987; II, 51]

İmam Şâfiî’nin Ebû Hanife’nin Kabrini Ziyaret Kaynakları

Bunu yazan kaynaklardan/âlimlerden birkaç tanesi:

1. Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, 4. cilt, s. 197.
2. İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar Ale’d-Dürrü’l-Muhtar, Tercüme: Ahmed Davudoğlu, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1982; c. 1, s. 63.
3. Nişancızâde Muhammed b. Ahmed, Mir’ât-ı Kâinât, Berekat Yayınevi, İstanbul, 1987; c. 2, s. 51.
4. Yûsuf b. Nebhânî, Şevâhidü’l-Hakk, s.167.
5. Allâme İbn Hacer el-Heysemî, bi’l-Hayrâti’l-Hısân fî Menâkıbi’l-İmâm Ebî Hanîfeti’n-Nu‘mân, 25. bâb

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin