Ana Sayfa İktibaslar Elmalılı Hamdi Efendinin Şeyhulislamlık Makamını Alçaltıcı İfadeleri

Elmalılı Hamdi Efendinin Şeyhulislamlık Makamını Alçaltıcı İfadeleri

324
0

Evvelâ İslamiyet rahbâniyet esasına müstenit olan riyaset-i ruhaniyeyi hiçbir vakit kabul etmemiştir. çünkü ahkam-ı şeriyesinde ruhaniyete dair bir meselesi yoktur.İslamiyet’te rûhani denecek birşey varsa ilim ve marifettir.Ulemâsına erbâbı-ı maârif olmaktan başka bir sıfat vermez.

Mesrûdât-ı salifeden anlaşıldığına göre halife vekili olmak yalnız Şeyhulislama ait olmadığı gibi [çünkü sadrazam da halifenin vekilidir] ruhaniyet ile de münasebeti bulunmadığından Şeyhulislamlar kabine erkanından ve kuvve-i icraiye eczasından bulunmak sıfatından mâada bir suretle nazar-ı İslamda yer bulamaz. Ve hiçbir vakit bir reis-i ruhani addedilemez .

Mazhar olduğu hürmet-i mahsûsa ise İslamiyet’in şeref-i ilme vermiş olduğu ehemmiyetten başka bir şeye atf olunamaz. Şeyhulislam her halde Millet Meclisi’ne karşı mesul ve lede’l -iktiza cevap ve izahat vermeye mecburdur.Hatta nazar-ı İslam’da en büyük mesuliyet ulemâya teveccüh eder.

Şeyhulislamların meclise gelmesi [hiç] bir vakit icabât-ı İslamiyet’e muhâlif değildir.Belki imhal edilerek en mühim bir daireyi yed-i istibdadda bırakmak suretiyle suistimâle meydan verilmesi , makamın papalık gibi la-yuhtilik ve mukaddesiyet muamelesi görmesi Şeriat-ı İslamiye’nin hikmet-i asliyesine muğayirdir.

Şeriatın halifeye bile cüz’üne vekil olan zat hakkında küçük göstermek hiç caiz olmaz. (millet yani millet meclisi halifeye bile hakim iken hilafeti bir cüzüne vekil olan Şeyhulislamdan daha küçük göstermek mümkin değildir.)

Velhasıl Şeyhulislam hükümet memuru olmaktan başka bir şey değildir ve bu sıfatla meclise gelir makamına layık bir zat ise olduğu kadar hem makamı ve hem şahsı itibariyle alkışlanır değil ise yalnız şahsına ait olmak üzere hürmetten sâkıt belki nakızına layık olur. İşte halifesine fakir ve vadi’ bir tebeasıyla seviyyen muhakeme eden İslamiyetin hükmü budur mâadası hurafattır.

Kaynak : küçük hamdi efendi , islamiyet ve hilafet ve meşihat-ı islamiye , beyanu’l hak , I/22 ‘den naklen : ismail kara , “islamda ruhbanlık yoktur ” söylemi etrafında dini otorite ve ulema üzerine bir kaç not , s. 18-21 , ismail kara islamcıların siyasi düşünceleri s.60-1

Bakınız : dirayet kitaplığı – sünneti nevebiyye , sahife 130-131

Not : Elmalı Hamdi Efendinin sonradan bazı işleri için pişman olduğu söyleniyor. Allah’u alem . bunu eklememdeki gaye osmanlının son dönemlerinde islamcıların siyasi otorite ile paralel olarak ulema sınıfını alçaltıcı ifadeler kullandığına bir örnek verilmesi. mehmet akif manastırlı ve filipeli gibi zatların dahi çok ağır ifadeleri var bu hususta.

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin