Ana Sayfa Müridanın El Kitabı İbni Arabi yi Savunan Nâsirüddin Ebû Saîd Kâdî el-Beyzâvî Rahimehullah

İbni Arabi yi Savunan Nâsirüddin Ebû Saîd Kâdî el-Beyzâvî Rahimehullah

298
0

Nâsirüddin Ebû Saîd Kâdî el-Beyzâvî (ö.685/1286)

Gerek kütüphane kayıtlarında gerekse yazma nüshalarda ve sonraki fetvâmetinlerinde, Ebü’l-Kâsım Abdullah b. Hasan el-Beyzâvî tarafından İbnü’l- Arabî’yi müdafaa amacıyla kaleme alınan bir fetvâ, Eşârî kelamcısı ve Şâfiî fakihi olan tefsir sahibi Nâsirüddin Ebû Saîd Beyzâvî’ye (ö.685/1286) [1] nispet edilmiştir.

Ancak bu iki zâtın künyelerindeki farklılık, söz konusu fetvânın,tefsir sahibi Beyzâvî’ye ait olma ihtimalini zayıflatmaktadır.

İbnü’l-Arabî hakkında kaleme alınan fetvâ şöyledir:

“İbnü’l-Arabî ilmen ve hâlen bir tarikat şeyhidir; zahiren ve batınen hakikat ehlinin imamıdır; tasavvufa ve marifete ait hususları her yönüyle yaşayarak bunlara hayat vermiştir. Onun değeri ve yüceliği hakkında düşünen kimse işin içinden çıkamaz. Zira rüzgarların etkileyemeyeceği kadar büyük bir buluta benzer; duaları yedi kat gökyüzüne ulaşır ve dualarının bereketi âfâkı doldurur. Ben onun hakkında bir şeyler söylüyorum ama o benim onu vasfettiğim şeylerden daha yücedir; ve onunla ilgili yazdıklarımı gerçekten yaşamıştır.

Ben şuna inanıyorum dediğimde elimde yapacak başka bir şey yok.Bırak câhili, cehâleti bizim düşmanımız zannetsin.Allah’a ve İbnü’l-Arabî’yi din adına delil kılana yemin ederim ki,Benim söylediklerim onun menkıbelerinin sadece bir bölümünden ibarettir.Söylediklerim yeterli değildir, sözlerim sadece benim eksikliğimi gösterir.

İbnü’l-Arabî’nin eserlerine gelince;

bunlar coşkun denizler gibidirler ki, içlerindek icevherlerden dolayı ne evveli ne de sonu bilinir. Hiç kimseye onun eserlerine benzer kitaplar yazmak nasip olmamıştır. Bununla birlikte Cenâb-ı Hak onun kitaplarının değerini bilmeyi sadece ehline tahsis etmiştir.

İbnü’l-Arabî’nin kitaplarının bir özelliği de şudur ki, onları okuyan ve mütalaaya devam eden kimse çözülmesi zor olan hususları ve problemlerikolaylıkla çözebilir.Allah’a hamd, resûlüne salat olsun.Şayet (fetvâmda) bir noksanlık görürsen bu noksanlığı gider.Çünkü noksanlıktan uzak olan sadece Cenâb-ı Hak’tır.”[2]

Dipnotlar.

[1] Yusuf Şevki Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, c. 4, ss. 100-103.

[2] Süleymaniye Kütüphanesi Nâfiz Paşa bölümündeki 685 numaralı yazmada fetvânın, Tefsir ve Tavâli‘ sahibi Kadı Beyzâvî tarafından kaleme alındığı belirtilmektedir. Bk. Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, no: 685, vr. 2b-3a. Fetva ile ilgili ayrıca bakınız; Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, no: 271, vr. 33b-34a; Lâleli, no: 3720/9; Hacı Mahmud Efendi, no: 2522.

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin