Ana Sayfa Müridanın El Kitabı Bazı Ashap Büyükleri’nin ALLAH Resulü’nün Önünde Seksek Oynamaları

Bazı Ashap Büyükleri’nin ALLAH Resulü’nün Önünde Seksek Oynamaları

289
0

Sahîh-i Buhâri’de şu rivayet zikredilir: Resulullah (sav), Hz. Ali’ye “sen bendensin, ben de sendenim,” Ca’fer’e “yaratılış ve ahlâkta bana benzemissin,” Zeyd’e de “sen kardeşimiz ve mevlâmızsın” buyurdu.[738]

et-Tevşîh’te, İbn Sa’d’ın, Bâkır’ın mürsellerinden olan rivayette şu ilavede bulunduğu kaydedilir:

Bunun üzerine Cafer kalktı ve Hz. Peygamber’in (sav) etrafında seksek [739] oynadı. Resulullah (sav) ona “bu nedir?” dedi, o da “Habeşlilerin kendi hükümdarlarına yaptıklarını gördüğüm birşey” karşılığını verdi. Bir başka rivayette her üçünün de böyle yaptıkları belirtilir.[740]

“Hacel” belli bir şekilde raksetmektir.

Hafız Irâkî el-lhyâ’nın hadislerini tahririne dair eserinde şöyle der : Hz. Ali, Cafer ve Zeydb. Harise, Hz. Hamza’nın kızı konusunda davalaştılar.Resulullah (sav) Hz. Ali’ye “sen bendensin, ben de sendenim” dedi, o seksek oynadı; Cafer’e “yaratılış ve ahlâkta bana benzemişsin” dedi, o da seksek oynadı; Zeyd’e “sen kardeşimiz ve mevlâmızsın” dedi, o da seksek oynadı.[741]

Ebû Dâvud bu dava konusunu Hz. Ali’den rivayetle hasen bir isnadla tahric etmiştir.[742]

Bu hadis Buhâri’de de seksek oynama anılmadan geçmektedir.[743]

Hafız Suyûti el-Hâvî’de raks konusunda konuşup Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde naklen adı geçenlerin seksek oynamalarını andıktan sonra şöyle der:

Böyle yapmaları, kendilerine söylenen sözün lezzetinden dolayı olup Hz, Peygamber de yaptıklarını olumsuz karşılamadı. Bu, ulaştıkları vecd lezzetiyle sûfilerin raksetmelerinin meşruiyetine de temel teşkil eder.[744]

[738] Buhâri, Sulh 6. Zeyd’le ilgili bilgi metinde düşmüştür.

[739] Arapça “hacel” kelimesi, tek ayak üstüne yürümek, hoplamak, zıplamak gibi mana lara gelmekte olup Türkçe’dekiseksek oyununun tam karşılığı olmamakla birlikti bu şekilde tercüme edilmiştir.

[740] bkz. Müsned, 1,108.

[741] age, 1,108; es-Sünenül’kübrâ, VIII, 6, Telbîsu İblîs, s. 258. Adı geçen üç sahabi, Hz. Hamza’mn kuçuk kızına bakmanın kendi hakları olduğunu ileri sunmuş ve Re-sulullah’a başvurmuşlardı.

[742] Ebû Dâvud, Talâk 35.

[743] Irâki, el-Muğnî, II, 388. Ebû Dâvud’da da oynama ve Resulullah’m sözleri yoktur.

[744] el-Hâvî fîl-fetâvâ, 11,446.Kettani, Hz.Peygamber’in Yönetimi, Et-teratibu’l-idariyye, İz Yayıncılık: 2/366-367.

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin