Ana Sayfa İktibaslar Allame Taftazani’ den, Hz .Ali ‘ye muhalefet eden Hz.Muaviye hakkında ki izah

Allame Taftazani’ den, Hz .Ali ‘ye muhalefet eden Hz.Muaviye hakkında ki izah

478
0

Allame Taftazani diyor ki :

والمخالفون بغاة لخروجهم على اإلمام الحق بشبهة هي تركه القصاص من قتلة عثمان رضي اهلل تعالى عنه ولقوله صلى اهلل عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية وقد قتل يوم صفين على يد أهل الشام ولقول علي رضي اهلل تعالى عنه إخواننا بغوا علينا وليسوا كفارا وال فسقة وال ظلمة لما لهم من التأويل وإن كان باطال فغاية األمر أنهم أخطأوا في االجتهاد وذلك ال يوجب التفسيق فضال عن التكفير ولهذا منع علي رضي اهلل تعالى عنه أصحابه من لعن أهل الشام وقال إخواننا بغوا علينا كيف وقد صح ندم طلحة والزبير رضي اهلل عنهما وانصراف الزبير رضي اهلل عنه عن الحرب واشتهر ندم عائشة رضي اهلل عنها والمحققون من أصحابنا على أن حرب الجمل كانت فلتة من غير قصد من الفريقين بل كانت تهييجا من قتلة عثمان رضي اهلل عنه حيث صاروا فرقتين واختلطوا بالعسكرين وأقاموا الحرب خوفا من القصاص وقصد عائشة رضي اهلل عنها لم يكن إال إصالح الطائفتين وتسكين الفتنة فوقعت في الحرب وما ذهب إليه الشيعة من أن محاربي علي كفرة ومخالفوه فسقة تمسكا بقوله صلى اهلل عليه وسلم حربك يا علي حربي وبأن الطاعة
واجبة وترك الواجب فسق فمن اجتراآتهم وجهاالتهم حيث لم يفرقوا بين ما يكون بتأويل واجتهاد وبين ماال يكون

‘(Ali radıyallahu anhu’ya) muhâlif olanlar da hak olan imâma -Osman radıyallahu anhu’nun kâtillerini kısas etmemesi olan- bir şübhe ile baş kaldırmaları, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in Ammâr radıyallahu anhu’ya ‘Seni bâğîler topluluğu katledecektir’ buyurması, O’nun da Sıffîn gününde Şamlıların elinde öldürülmesi ve Ali radıyallahu anhu’nun ‘Kardeşlerimiz bize baş kaldırdı’ demesi sebebiyle bâğîlerdir.

Onlar, tevilleri bulunduğundan -bu teviller bâtıl da olsa- ne kâfirler, ne fâsıklar ve ne de zâlimler değillerdi. O halde (haklarında) en çok söylenebilecek olan şudur:

Onlar ictihâdda hatâ ettiler; bu da -küfürle suçlamak şöyle dursun- fâsıklıkla suçlamayı bile gerektirmez.

İşte bu sebeble Ali radıyallâhu teâlâ anhu arkadaşlarını Şamlılara la’net etmekten menet ti ve ‘Kardeşlerimiz bize baş kaldırdılar’ dedi. Nasıl böyle olmaz ki?

Sahîh rivâyetlerle gelmiştir ki, Talha ve Zübeyr radıyallahu anhu mâ pişman oldular [1] Zübeyr radıyallâhu anhu harbden geri döndü. Âişe radıyallâhu anhâ’nın pişmanlığı şöhret buldu.

(Hanefî) arkadaşlarımızın muhakkıkları, Cemel harbinin iki tarafın kasdı olmaksızın ansızın çıktığı, hattâ Osmân radıyallahu anhu’nun kâtillerinin kısasdan korkmaları yüzünden iki gurup hâline gelip iki orduya karışmak suretiyle harbi tahrîk etmeleri ve çıkarmalarıyla başladığı kanaatindedirler.

Âişe radıyallahu anhâ’nın maksadı sadece iki taraf(ın arasın)ı düzeltmek ve fitneyi teskîn etmek idi; derken kendini harbin içinde buldu. Şia’nın Nebi sallalahu aleyhi ve sellem’in ‘Ey Ali!…

Sana karşı harb etmek bana karşı harb etmektir’ sözüne ve ‘itâat vâcibdir; vâcibin terki de fâsıklıktır(kıyasın)’a tutunarak, ‘Alî radıyallâhu anhu’ya karşı harb edenlerin kâfirler, muhâlif olanların ise fâsıklar oldukları’na kanaat getirmeleri ise onların cür’etkârlıklarından ve câhilliklerindendir. Öyle ki, te’vîl ve ictihâdla olan (harb ve itâatsizlik) ile böyle olmayan(harb ve itâatsizliğ)in arasını ayırmadılar [2]

Görüldüğü gibi, Teftâzânî bu apaçık olan sözleriyle Kızılbaşların ve yollarından gidenle rin iddiâlarını -bırakın onlara sâhib çıkıp destek lemeyi- şiddetle reddetmektedir; bu hususta yalanlarla aldatan ve aldatılanları güzel ve iknâ’ edici îzâhlarla bilgi sahibi kılmaktadır.

[1]Ki bu iki Sahâbî radıyallahu anhumâ cennetle müjdelenenlerdendir.

[İbnu Ebî Şeybe (32609,32616) M. Avvâme tahkıkı, Ahmed (1/187,193), Tirmizî (3747), İbnu Hibbân (6993,7002,7165) ve başkaları..]

[2] Taftâzânî, Şerhu’l-Makasıd (5/308)

İktibas : Guraba Mecmuası , Hüseyin Avni Hocaefendi – Sahâbe Radıyallahu Anhum ve Hayrettin Karaman Beyefendi ‘ adlı makalesinden

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin