Son Makaleler

İmam-ı Azamın Fazileti

Şafii imamlar’ından Şeyhülislam İbn Hacer el Heytemi’nin İmam Azam hakkında ki yazdığı Fıkhın Sultanı adındaki eserden alıntılar

İmam ibni Hibban’ın(r.a) imam Rıza’ya (r.a) tevessül etmesi

مات على بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين وقبره...

İmam Kurtubi(ra) ve Tevessül

Ehli sünnet alimlerinden Kurtubi’nin telif ettiği “el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an” adlı tefsir kitabının 6-cı cildinin 439.cu sayfasıdır. işaretlenmiş yerlerde şu ifadeler var. روى أبو صادق عن علي...

İmam Zehebi(ra) ve Teberrük!

Gördüğünüz resim İmam Zehebinin(r.a) “Siyer Alem en Nubela” isimli kitabinin 11-ci cildinin 212-ci sayfasidir.Sayfada aynen şu sözler geçiyor: “Abdullah bin Ahmed şöyle söylemektedir: “Ben babamı,...

Tasavvufa girenler ve çıkanlar

Faslı ılımlı selefi alimlerden birisi Takiyyüddin Hilali’dir. Ebu’l Hasan en Nedvi’nin pratik Arapçasını ilerletmesinde yardımcı olduğu ifade edilmektedir. Seyyid Süleyman Nedvi’nin çağrısına uyarak Nedvetü’l...

Kıyamet Alametleri: Mesih , Mehdi

Mesih ve Mehdi meselesi elbette sebepsiz, durduk yere tartışma gündemine sokulmuyor. Tıpkı daha pek çok benzerleri gibi... Farklı kesimlerin bu tartışmalar üzerinden farklı beklentileri bulunduğunu anlamak zor değil. Ancak biz bu yazıda konunun bu yönünden ziyade, İslâm’da Mesih ve Mehdi inancının bulunmadığını söyleyenlerin ileri sürdüğü gerekçeler üzerinde duracağız.

Şeriatta vuku bulan ictihâd iki kısımdır

1) Şer'an muteber olan ictihâd. Bu, gerekli olan ilimleri kendilerinde bulunduran ve böylece içtihada ehil bulunan kimseler­den sâdır olan kısımdır. Şimdiye kadar sözü edilen kısım...

Bu Zamanda Kadının Yüzüne Bakmak Caiz Değildir

ismail çetin hoca efendi ölçüler adlı eserinin sahife 71 inde şöyle naklediyor.. '' hanefi mezhebinin aslına göre erkeği yabancı kadının yüzüne ,yabancı bir erkeğinde dizle...

Haberlerin Kabul Şartları

Ebu Hanîfe'ce beğenilen kaidelerden biri de şudur: Ravinin hadisi öğrendiği andan rivayet etme anına kadar devamlı olarak ezberinde tutması ve onu hatırlamadığı takdirde yazıya itibar edilmemesi şarttır.

Müçtehid İmamlara Talabelerinin Muhalafet Nedeni

Sahih rivayete göre Hazreti İmam, «Hadîs sahih ise benim mezhebimdir» demiştir. Bunu İbn-i Abdi'l Ber ve başkaları diğer imamlardan da rivayet etmişlerdir.